Obchodné podmienky - 27.06.2021

I. Základné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

Kratom - Slovensko

IČO: 53347854

IČ DPH: Predávajúci nie je platcom Dane z pridanej hodnoty

DIČ: 1126796737

miesto podnikania: 92701 Šaľa, Vlčanská 557/4, Slovensko

Zapísaná v registri Okresného úradu Šaľa, Číslo živnostenského registra: 450-15508

 

1.1.Kontakt na predávajúceho je:

Bc. Filip Mečiar - Kratom - Slovensko, 92701 Šaľa, Vlčanská 557/4, Slovensko
Email: kratomedic@kratomslovensko.sk, 

(ďalej len „predávajúci“)

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese ... (ďalej len „internetový obchod").
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II.Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
 2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III.Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku s povinnosťou platby" Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
 4. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí

objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

 1. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

IV.Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

 

V.Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. účtu: 2931445736/1100 vedený v Tatra banke
 • dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.
 5. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín
 6. Tovar je kupujúcemu doručený:
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke · prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na

kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI.Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
 • okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene
 • okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
 • okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30
 • dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku VI týchto obchodných podmienok. 6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 2. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 3. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 4. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 5. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 6. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII. Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 2. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkol ak kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.
 3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.
 1. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • pri väčšom počte chýb tovaru.
 1. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 2. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí ak kupujúci si svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaká ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 5. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 6. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
 7. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
 8. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
 9. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
 1. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 2. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 3. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.
 4. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci. 20. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

VIII.Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

IX.Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov TU.

 

X.Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 XI. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a taktiež súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

XII.Záverečné ustanovenie

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v  elektronickej podobe a nie je prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

  

XIII. Nákup konkrétnych produktov

 1. Ak nie je pri konkrétnom produkte výslovne uvedené inak, každý z produktov ktoré predávajúci ponúka, slúži výslovne iba na výskumné, študijne, a/alebo zberateľské účely a nesmie sa využívať na žiadne iné účely. Účely, na ktoré sa nesmú produkty využívať zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: in-vivo diagnostické účely, ako prísada do jedál, liek, zdravotnícke pomôcky, kozmetika pre ľudí, alebo zvieratá, pre akékoľvek komerčné účely, alebo pre produkciu omamných a psychotropných látok, alebo prípravkov. Žiadne z produktov, ktoré predávajúci uvádza na trh, nie sú určené ich výrobcom, ani distribútorom na účely konzumácie. Chemické, fyzikálne a toxikologické vlastnosti týchto prírodných a chemických látok neboli plne preskúmané a nie sú zaručené. Kupujúci súhlasí, že predávajúci osobne neotestoval produkty z hľadiska bezpečnosti a využiteľnosti v jedle, liekoch, zdravotných potrebách, kozmetike, komerčnej sfére účelov, ani žiadnej inej oblasti. Kupujúci výslovne prehlasuje a zaručuje sa predávajúcemu, že poriadne produkty otestuje, bude ich využívať, či uvádzať na trh, akékoľvek produkty zakúpené od Kratom - Slovensko, pričom bude dodržiavať všetky potrebné praktiky a náležitosti v súlade s pôsobením ako rozumný človek, ktorý je expertom v odvetví a v striktnom súlade so všetkými platnými nariadeniami, zákonmi, reguláciami a vyhláškami. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu, že žiadny produkt nebude miešaný so žiadnymi prísadami, nesprávne označovaný a nemôže ani pozostávať z materiálov, s ktorými je zakázané obchodovať.
 2. Kupujúci má zodpovednosť a povinnosť overiť všetky riziká a podniknúť akýkoľvek dodatočný výskum, ak je potrebný pre pochopenie rizík súvisiacich s akýmkoľvek nakladaním s produktmi zakúpenými od Kratom Slovensko. V prípade ďalšej distribúcie, má kupujúci povinnosť v budúcnosti varovať svojich zákazníkov a osoby ktoré prídu s produktmi do styku o všetkých potencionálnych rizikách, plynúcich z nakladania s konkrétnymi produktmi zakúpenými od Kratom - Slovensko.
 3. Okrem vyššie uvedených ustanovení, taktiež akýkoľvek zákazník / kupujúci zakúpením tovaru od predávajúceho súhlasí s prevzatím plnej zodpovednosti za akékoľvek nákupy (uskutočnené v minulosti, prítomnosti, alebo budúcnosti).
 4. Zákazník má právo a povinnosť si vyžiadať bezpečnostnú kartu materiálu produktov, ku ktorým ju predávajúci obdržal. Predávajúci mu túto kartu pošle buď v elektronickej, alebo v tlačenej forme spolu s produktmi (prípadne obidvoch). Bezpečnostná karta je v súlade s reguláciou (EC) Č. 1907/2006 (REACH)
 5. Produkty ponúkané firmou predávajúcim, nie sú určené pre nákup, držanie, alebo akékoľvek iné nakladanie osobami mladšími ako 18 rokov. Nákupom súhlasíte, že ste dovŕšili vek 18 rokov a neobjednávate produkty v prospech neplnoletej osoby, alebo so zámerom, ktorého dopad implikuje držanie týchto produktov osobou mladšou ako 18 rokov.

XIV. Využitie produktov

 1. Kratom - Slovensko nevydáva žiadne vyhlásenie o tom, že ponúkané produkty je možné v akomkoľvek prípade zakúpiť úplne legálne všetkými osobami v každej krajine. Kúpa ponúkaných produktov nemusí byť legálna v niektorých krajinách a pre niektoré osoby. Ak si zakúpite ponúkané produkty, robíte tak na vlastné riziko a ste zodpovedný za skutočnosť, či je daná kúpa v súlade so zákonom v danej jurisdikcií. Tieto obchodné podmienky sú v súlade so zákonom, ak sa však akékoľvek vyhlásenie v tejto dohode preukáže ako neplatné v zákonnej oblasti akejkoľvek jurisdikcie, akékoľvek neplatné vyhlásenie nemá žiadny vplyv na ostatné vyhlásenia tejto dohody. Ostatné platné vyhlásenia teda zostávajú s plnou platnosťou a nadobúdajú plnú účinnosť.
 2. Súhlasíte s tým, že predajca nie je zodpovedný za akékoľvek nepríjemnosti, škodu, či zdravotné komplikácie, ktoré boli zapríčinené nesprávnym použitím akýchkoľvek produktov, ktoré predajca ponúka a/alebo predáva. Kupujúcemu sa významne odporúča skontrolovať, či je obsah Vášho košíku v súlade s platnou legislatívou a či sú dovoz a držanie produktov legálne ako aj či je legálne použitie, ktoré s produktom zamýšľate vo Vašej krajine. Kratom - Slovensko nenesie žiadnu zodpovednosť za zásielky a objednávky, alebo vykonané skutky súvisiace s tovarom, ktoré nie sú v priamom vzťahu s nákupom produktov.
 3. Kupujúci zakúpením tovaru slúžiaceho na výskumné a zberateľské účely, pričom tieto produkty kupuje na výskumné účely, súhlasí s tým, že je certifikovaný chemik, chemická spoločnosť, alebo vedecký výskumník a má všetky potrebné legálne obligácie pre manipuláciu s týmito produktmi.  Ak kupujúci nemá potrebné kompetencie a zakúpi tovar na zberateľské účely, objednaním súhlasí s tým, že dané produkty nebude rozbalovať a celý čas bude produkty uchovávať v pôvodnom nepoškodenom obale a nebude s nimi inak manipulovať. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za povinnosti kupujúceho, ani za to, či kupujúci splnil odporúčanú náležitosť zistiť si potrebné legálne kompetencie. Je v záujme kupujúceho zistiť potrebné legálne náležitosti pri daných produktoch. Kupujúci súhlasí, že bez týchto náležitostí (prípadne potrebných kompetencií) tovar nezakúpi a súhlasí s tým, že je za to zodpovedný, ako aj za možné vzniknuté následky plynúce z jeho konania.
 4. Produkty, pri ktorých je uvedené, že sú určené na výskumné účely, sú predávané striktne iba za týmto účelom, primárne za účelom reagent testovania a GC/MS analýzy týchto produktov. Pri objednávaní produktov na výskumné účely súhlasíte, že nesiete plnú zodpovednosť za dodržanie poriadnej a správnej praxe, takže výskum bude prebiehať v dobre zabezpečenom laboratóriu so všetkým potrebným bezpečnostným vybavením a dodržanými všetkými potrebnými procedúrami.
 5. Súhlasíte s tým, že ste zodpovedný za akékoľvek riziko a možné riziko súvisiace s produktami v zmysle takom, že produkty budú využité na to, na čo sú určené a nevykonáte, ani nedopustíte žiadne akcie a/alebo rozhodnutia, ktoré by mohli spôsobiť ujmu, a/alebo škodu, alebo zvýšiť riziko ujmy akéhokoľvek typu na akejkoľvek osobe, alebo majetku.
 6. Súhlasíte, že podniknete všetky potrebné opatrenia a kroky, aby ste zabezpečili manipuláciu aj použitie zakúpených produktov a tovaru v rámci Vašej organizácie, či spoločnosti, ktoré bude predchádzať akémukoľvek nesprávnemu využitiu, alebo ujme. Než si produkt objednáte, je Vašou zodpovednosťou získať všetky potrebné bezpečnostné informácie. (Predajca Vám kratu bezpečnostných informácií, ak je k danému produktu potrebná, na požiadanie vydá). Všetky produkty a materiály musia byť správne označené a túto skutočnosť nesmiete meniť.

XV. Stránky www.kratomedic.sk

 1. Ako podmienku Vášho využívania stránky predajcu: www.kratomedic.sk ručíte prevádzkovateľom stránky za to, že nebudete používať stránky www.kratomedic.sk na žiadne nezákonné účely, alebo účely, ktoré neschvaľuje táto dohoda a vyhlásenia. Nesmiete podniknúť žiadne kroky súvisiace so stránkou www.kratomedic.sk, ktoré by v akomkoľvek prípade mohli poškodiť, priťažiť, alebo narušiť uvedenú stránku, alebo interferovať s akoukoľvek zmluvnou stranou, ustanovením, a/alebo užívateľom stránok. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Váš prístup na stránky podniku, bez akéhokoľvek predchádzajúceho varovania, či oznámenia, teda v akomkoľvek čase bez akéhokoľvek prehlásenia.
 2. Meno, logo a grafika: Používateľ súhlasí s tým, že nebude používať meno eshopu Kratomedic, jeho logo, alebo vlastnené grafické návrhy či obrázky pre žiadne reklamné, alebo komerčné účely, alebo akékoľvek iné účely bez toho, aby predtým získal písomný súhlas od predávajúceho.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť služby, či predaj komukoľvek, kto je podozrivý z nesprávneho nakladania a/alebo nesprávneho používania produktov, pričom bude takémuto kupujúcemu vrátená plná suma za nedokončenú objednávku, ak bola táto objednávka vyplatená pred vzniknutým podozrením a jej zrušením.
 4. Popis produktov má len informatívny charakter, nikoho v žiadnom prípade nenabádame na užívanie akýchkoľvek látok, prírodných či syntetických a to bez ohľadu na to, či sú legálne, alebo zakázané. Ak sú niektoré produkty po náhodnom požití schopné ovplyvňovať psychiku, v žiadnom prípade neodporúčame takéto počínanie a zákazník je zodpovedný za dodržanie všetkých opatrení, aby k takej nehode nedošlo.

XVI. Dohoda o zodpovednosti

 1. Zákazník si je plne vedomý nasledovných skutočností: prírodné, polo-syntetické či syntetické produkty, alebo tovar zakúpený na týchto stránkach môže maťza určitých okolností škodlivé vlastnosti; a je si vedomý toho a zodpovedný za to, že má potrebné legislatívne proporcie, alebo náležitosti na to, aby tieto produkty, či tovar mohol obdržať.
 2. Kratom Slovensko negarantuje žiadne vyhlásenie, explicitné či implicitné, ktoré by naznačovalo, že produkty, tovar, alebo služby sú obchodovateľné, alebo že majú akékoľvek konkrétne využitie.
 3. V žiadnom bode nie je predávajúci a prevádzkovateľ stránok zodpovedný za akékoľvek nepriamo vzniknuté škody a v žiadnom bode sa ani nevyhlasuje zodpovedným za škody spôsobené konsekvenciami plynúcimi z predaja, doručenia, použitia, a/alebo sprostredkovania produktov, keď táto udalosť v hmotnej rovine presahuje stanovenie predajnej ceny, zabalenie a odoslanie zakúpených produktov.
 4. Kupujúci nebude využívať produkty a tovar prírodného, ani chemického pôvodu v žiadnom prípade, v akom by mohlo toto využitie porušovať akýkoľvek miestny, národný, alebo medzinárodný zákon, nariadenie, alebo vyhlášku (a to priamo, alebo nepriamo).
 5. Súhlasíte s tým, že budete brať ohľad, snažiť sa ušetriť a uchrániť túto dohodu, ako aj predávajúceho a jeho záujmy a ľudí, ktorí ju tvoria, pred akýmikoľvek tvrdeniami, činmi, alebo požiadavkami, zahŕňajúcimi (ale nie vzťahujúcimi sa na len) právne a účtovné pokuty a/alebo sankcie.
 6. Inak povedané, v tejto dohode súhlasíte, že akýkoľvek nákup vykonávate na vlastné riziko a zodpovednosť.

 

XVII. Ostatné vyhlásenia

 1. Na Slovensko nedovážame produkty, ktoré by mohli byť v rozpore s právnymi normami Slovenskej republiky podľa zákona č.124 z 9. apríla. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v jeho aktuálnom znení. Všetky produkty sú v súlade so všetkými aktuálnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Ponúkané produkty dovážame na základe a v súlade s konzorciom EÚ o jednotnom trhu a voľnom pohybe tovaru v členských krajinách Európskej únie
 3. Podľa zmien v legislatíve si vyhradzujeme právo meniť, obmedziť, alebo rozšíriť ponuku dovážaných produktov.
 4. Pokiaľ nie je pri produkte uvedené inak, všetky produkty slúžia len na zberateľské a/alebo výskumné a/alebo študijne účely.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 28.06.2021

Nadviazaním akejkoľvek komunikácie s prevádzkovateľmi obchodu, alebo vytvorením objednávky, či využívaním stránky www.kratomedic.sk, súhlasíte s týmito podmienkami a vyhlasujete, že ste so všetkými bodmi dobre oboznámený.

Starú verziu obchodných podmienok nájdete TU.