Nákup konkrétnych produktov

 

Nákup z konkrétnych krajín

 1. Ak nie je pri konkrétnom produkte výslovne uvedené inak, každý z produktov ktoré predávajúci ponúka, slúži výslovne iba na výskumné, študijne, a/alebo zberateľské účely a nesmie sa využívať na žiadne iné účely. Účely, na ktoré sa nesmú produkty využívať zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: in-vivo diagnostické účely, ako prísada do jedál, liek, zdravotnícke pomôcky, kozmetika pre ľudí, alebo zvieratá, pre akékoľvek komerčné účely, alebo pre produkciu omamných a psychotropných látok, alebo prípravkov. Žiadne z produktov, ktoré predávajúci uvádza na trh, nie sú určené ich výrobcom, ani distribútorom na účely konzumácie. Chemické, fyzikálne a toxikologické vlastnosti týchto prírodných a chemických látok neboli plne preskúmané a nie sú zaručené. Kupujúci súhlasí, že predávajúci osobne neotestoval produkty z hľadiska bezpečnosti a využiteľnosti v jedle, liekoch, zdravotných potrebách, kozmetike, komerčnej sfére účelov, ani žiadnej inej oblasti. Kupujúci výslovne prehlasuje a zaručuje sa predávajúcemu, že poriadne produkty otestuje, bude ich využívať, či uvádzať na trh, akékoľvek produkty zakúpené od Kratom - Slovensko, pričom bude dodržiavať všetky potrebné praktiky a náležitosti v súlade s pôsobením ako rozumný človek, ktorý je expertom v odvetví a v striktnom súlade so všetkými platnými nariadeniami, zákonmi, reguláciami a vyhláškami. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu, že žiadny produkt nebude miešaný so žiadnymi prísadami, nesprávne označovaný a nemôže ani pozostávať z materiálov, s ktorými je zakázané obchodovať.
 2. Kupujúci má zodpovednosť a povinnosť overiť všetky riziká a podniknúť akýkoľvek dodatočný výskum, ak je potrebný pre pochopenie rizík súvisiacich s akýmkoľvek nakladaním s produktmi zakúpenými od Kratom Slovensko. V prípade ďalšej distribúcie, má kupujúci povinnosť v budúcnosti varovať svojich zákazníkov a osoby ktoré prídu s produktmi do styku o všetkých potencionálnych rizikách, plynúcich z nakladania s konkrétnymi produktmi zakúpenými od Kratom - Slovensko.
 3. Okrem vyššie uvedených ustanovení, taktiež akýkoľvek zákazník / kupujúci zakúpením tovaru od predávajúceho súhlasí s prevzatím plnej zodpovednosti za akékoľvek nákupy (uskutočnené v minulosti, prítomnosti, alebo budúcnosti).
 4. Zákazník má právo a povinnosť si vyžiadať bezpečnostnú kartu materiálu produktov, ku ktorým ju predávajúci obdržal. Predávajúci mu túto kartu pošle buď v elektronickej, alebo v tlačenej forme spolu s produktmi (prípadne obidvoch). Bezpečnostná karta je v súlade s reguláciou (EC) Č. 1907/2006 (REACH)
 5. Produkty ponúkané firmou predávajúcim, nie sú určené pre nákup, držanie, alebo akékoľvek iné nakladanie osobami mladšími ako 18 rokov. Nákupom súhlasíte, že ste dovŕšili vek 18 rokov a neobjednávate produkty v prospech neplnoletej osoby, alebo so zámerom, ktorého dopad implikuje držanie týchto produktov osobou mladšou ako 18 rokov.

Využitie produktov

 1. Kratom - Slovensko nevydáva žiadne vyhlásenie o tom, že ponúkané produkty je možné v akomkoľvek prípade zakúpiť úplne legálne všetkými osobami v každej krajine. Kúpa ponúkaných produktov nemusí byť legálna v niektorých krajinách a pre niektoré osoby. Ak si zakúpite ponúkané produkty, robíte tak na vlastné riziko a ste zodpovedný za skutočnosť, či je daná kúpa v súlade so zákonom v danej jurisdikcií. Tieto obchodné podmienky sú v súlade so zákonom, ak sa však akékoľvek vyhlásenie v tejto dohode preukáže ako neplatné v zákonnej oblasti akejkoľvek jurisdikcie, akékoľvek neplatné vyhlásenie nemá žiadny vplyv na ostatné vyhlásenia tejto dohody. Ostatné platné vyhlásenia teda zostávajú s plnou platnosťou a nadobúdajú plnú účinnosť.
 2. Súhlasíte s tým, že predajca nie je zodpovedný za akékoľvek nepríjemnosti, škodu, či zdravotné komplikácie, ktoré boli zapríčinené nesprávnym použitím akýchkoľvek produktov, ktoré predajca ponúka a/alebo predáva. Kupujúcemu sa významne odporúča skontrolovať, či je obsah Vášho košíku v súlade s platnou legislatívou a či sú dovoz a držanie produktov legálne ako aj či je legálne použitie, ktoré s produktom zamýšľate vo Vašej krajine. Kratom - Slovensko nenesie žiadnu zodpovednosť za zásielky a objednávky, alebo vykonané skutky súvisiace s tovarom, ktoré nie sú v priamom vzťahu s nákupom produktov.
 3. Kupujúci zakúpením tovaru slúžiaceho na výskumné a zberateľské účely, pričom tieto produkty kupuje na výskumné účely, súhlasí s tým, že je certifikovaný chemik, chemická spoločnosť, alebo vedecký výskumník a má všetky potrebné legálne obligácie pre manipuláciu s týmito produktmi.  Ak kupujúci nemá potrebné kompetencie a zakúpi tovar na zberateľské účely, objednaním súhlasí s tým, že dané produkty nebude rozbalovať a celý čas bude produkty uchovávať v pôvodnom nepoškodenom obale a nebude s nimi inak manipulovať. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za povinnosti kupujúceho, ani za to, či kupujúci splnil odporúčanú náležitosť zistiť si potrebné legálne kompetencie. Je v záujme kupujúceho zistiť potrebné legálne náležitosti pri daných produktoch. Kupujúci súhlasí, že bez týchto náležitostí (prípadne potrebných kompetencií) tovar nezakúpi a súhlasí s tým, že je za to zodpovedný, ako aj za možné vzniknuté následky plynúce z jeho konania.
 4. Produkty, pri ktorých je uvedené, že sú určené na výskumné účely, sú predávané striktne iba za týmto účelom, primárne za účelom reagent testovania a GC/MS analýzy týchto produktov. Pri objednávaní produktov na výskumné účely súhlasíte, že nesiete plnú zodpovednosť za dodržanie poriadnej a správnej praxe, takže výskum bude prebiehať v dobre zabezpečenom laboratóriu so všetkým potrebným bezpečnostným vybavením a dodržanými všetkými potrebnými procedúrami.
 5. Súhlasíte s tým, že ste zodpovedný za akékoľvek riziko a možné riziko súvisiace s produktami v zmysle takom, že produkty budú využité na to, na čo sú určené a nevykonáte, ani nedopustíte žiadne akcie a/alebo rozhodnutia, ktoré by mohli spôsobiť ujmu, a/alebo škodu, alebo zvýšiť riziko ujmy akéhokoľvek typu na akejkoľvek osobe, alebo majetku.
 6. Súhlasíte, že podniknete všetky potrebné opatrenia a kroky, aby ste zabezpečili manipuláciu aj použitie zakúpených produktov a tovaru v rámci Vašej organizácie, či spoločnosti, ktoré bude predchádzať akémukoľvek nesprávnemu využitiu, alebo ujme. Než si produkt objednáte, je Vašou zodpovednosťou získať všetky potrebné bezpečnostné informácie. (Predajca Vám kratu bezpečnostných informácií, ak je k danému produktu potrebná, na požiadanie vydá). Všetky produkty a materiály musia byť správne označené a túto skutočnosť nesmiete meniť.

Stránky www.kratomedic.sk

 1. Ako podmienku Vášho využívania stránky predajcu: www.kratomedic.sk ručíte prevádzkovateľom stránky za to, že nebudete používať stránky www.kratomedic.sk na žiadne nezákonné účely, alebo účely, ktoré neschvaľuje táto dohoda a vyhlásenia. Nesmiete podniknúť žiadne kroky súvisiace so stránkou www.kratomedic.sk, ktoré by v akomkoľvek prípade mohli poškodiť, priťažiť, alebo narušiť uvedenú stránku, alebo interferovať s akoukoľvek zmluvnou stranou, ustanovením, a/alebo užívateľom stránok. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Váš prístup na stránky podniku, bez akéhokoľvek predchádzajúceho varovania, či oznámenia, teda v akomkoľvek čase bez akéhokoľvek prehlásenia.
 2. Meno, logo a grafika: Používateľ súhlasí s tým, že nebude používať meno eshopu Kratomedic, jeho logo, alebo vlastnené grafické návrhy či obrázky pre žiadne reklamné, alebo komerčné účely, alebo akékoľvek iné účely bez toho, aby predtým získal písomný súhlas od predávajúceho.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť služby, či predaj komukoľvek, kto je podozrivý z nesprávneho nakladania a/alebo nesprávneho používania produktov, pričom bude takémuto kupujúcemu vrátená plná suma za nedokončenú objednávku, ak bola táto objednávka vyplatená pred vzniknutým podozrením a jej zrušením.
 4. Popis produktov má len informatívny charakter, nikoho v žiadnom prípade nenabádame na užívanie akýchkoľvek látok, prírodných či syntetických a to bez ohľadu na to, či sú legálne, alebo zakázané. Ak sú niektoré produkty po náhodnom požití schopné ovplyvňovať psychiku, v žiadnom prípade neodporúčame takéto počínanie a zákazník je zodpovedný za dodržanie všetkých opatrení, aby k takej nehode nedošlo.

Dohoda o zodpovednosti

 1. Zákazník si je plne vedomý nasledovných skutočností: prírodné, polo-syntetické či syntetické produkty, alebo tovar zakúpený na týchto stránkach môže maťza určitých okolností škodlivé vlastnosti; a je si vedomý toho a zodpovedný za to, že má potrebné legislatívne proporcie, alebo náležitosti na to, aby tieto produkty, či tovar mohol obdržať.
 2. Kratom Slovensko negarantuje žiadne vyhlásenie, explicitné či implicitné, ktoré by naznačovalo, že produkty, tovar, alebo služby sú obchodovateľné, alebo že majú akékoľvek konkrétne využitie.
 3. V žiadnom bode nie je predávajúci a prevádzkovateľ stránok zodpovedný za akékoľvek nepriamo vzniknuté škody a v žiadnom bode sa ani nevyhlasuje zodpovedným za škody spôsobené konsekvenciami plynúcimi z predaja, doručenia, použitia, a/alebo sprostredkovania produktov, keď táto udalosť v hmotnej rovine presahuje stanovenie predajnej ceny, zabalenie a odoslanie zakúpených produktov.
 4. Kupujúci nebude využívať produkty a tovar prírodného, ani chemického pôvodu v žiadnom prípade, v akom by mohlo toto využitie porušovať akýkoľvek miestny, národný, alebo medzinárodný zákon, nariadenie, alebo vyhlášku (a to priamo, alebo nepriamo).
 5. Súhlasíte s tým, že budete brať ohľad, snažiť sa ušetriť a uchrániť túto dohodu, ako aj predávajúceho a jeho záujmy a ľudí, ktorí ju tvoria, pred akýmikoľvek tvrdeniami, činmi, alebo požiadavkami, zahŕňajúcimi (ale nie vzťahujúcimi sa na len) právne a účtovné pokuty a/alebo sankcie.
 6. Inak povedané, v tejto dohode súhlasíte, že akýkoľvek nákup vykonávate na vlastné riziko a zodpovednosť.

 

Ostatné vyhlásenia

 1. Na Slovensko nedovážame produkty, ktoré by mohli byť v rozpore s právnymi normami Slovenskej republiky podľa zákona č.124 z 9. apríla. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v jeho aktuálnom znení. Všetky produkty sú v súlade so všetkými aktuálnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Ponúkané produkty dovážame na základe a v súlade s konzorciom EÚ o jednotnom trhu a voľnom pohybe tovaru v členských krajinách Európskej únie
 3. Podľa zmien v legislatíve si vyhradzujeme právo meniť, obmedziť, alebo rozšíriť ponuku dovážaných produktov.
 4. Pokiaľ nie je pri produkte uvedené inak, všetky produkty slúžia len na zberateľské/umelecké a/alebo výskumné a/alebo študijne účely NEZAHŔŇAJÚCE ICH PRIAME POŽÍVANIE.
Späť do obchodu